वार्ड न. १

वडा अध्यक्ष - श्री महेन्द्र प्रसाद लिगल

मो. ९८५७०२६१२०

वडा सचिव - श्री गोकुम प्रसाद ज्ञवाली

मो. ९८४७०३४२७३

Email: 
butwalsubmetro1@gmail.com
Phone: 
071-544703