वार्ड न. ५

वडा अध्यक्ष : श्री तेज बहादुर सुनार

मो. - ९८५७०२७१४५

वडा सचिव : श्री राम प्रसाद खनाल

मो. - ९८४७०४९३१०

Email: 
butwalsubmetro5@gmail.com
Phone: 
071-544707