वार्ड न. ७

वडा अध्यक्ष :  श्री कमल प्रताप थापा

मो. ९८४७१३६९१४

वडा सचिव:  श्री राजु प्रसाद लामीछाने

मो. ९८४७१२४२९३

Email: 
butwalsubmetro7@gmail.com
Phone: 
071-544709