समाचार

घर नक्शा पास सम्बन्धमा

बुटवल उपमहानगरपालिका भित्र निर्माण गरिने १००० स्क्वायर फिट (1000 sq.ft.) सम्मका घरहरुको नक्शा डिजाइन गरी पेश गर्ने तथा प्राविधिक निरीक्षण सम्मका सम्पूर्ण कार्यहरु गर्ने |

शिक्षा महाशाखा - कक्षा ११ को नि:शुल्क छात्रवृत्ति सम्बन्धमा (सच्याइएको)

मिति २०७५-०४-०४ गतेको पत्रको बुदा न. २ मा मिति २०७५-०४-१५ सम्म म्याद गरी आवेदन संकलन गर्ने गराउने हुनु पर्नेमा अन्यथा भएकाले सोहि अनुसार गर्नु गराउन हुन अनुरोध छ |

कक्षा ११ को छात्रवृत्ति सम्बन्धमा

श्री बुटवल उप-महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सबै विद्यालयहरु

बुटवल उप-महानगरपालिकामा संचालित आयोजना सम्बन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

बुटवल उप-महानगरपालिकामा संचालित मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना अन्तर्गतका एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन अन्तर्गत निर्माण हुने फोहर प्रशोधन केन्द्र, खानेपानी निर्माण एवं विस्तार, बुटवल वडा नं ८,९,१० र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सुधार, बुटवल अटो भिलेजका सम्बन्धमा मिति २०७२/११/२० गते बु