FAQs Complain Problems

आ.व.२०८०/८१ मा प्रकाशित राजपत्र

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजपत्रमा प्रकाशित ऐन तथा निर्देशिका    

 
मिति २०८०|०३|१८ मा प्रमणिकरण गरिएको 
१. आर्थिक ऐन  २०८०                                                                                                                 
२. बिनियोजन ऐन २०८०                                                                                                            
३. बुटवल उपमहानगरपालिकाको आ.व. २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम                                      
४. लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०८०                                                     
 
मिति  २०८०|०४|२८ मा प्रमणिकरण गरिएको 
 
५. “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्वन्धी कार्यविधि २०७४ (दोस्रो संशोधन), २०८०            
६. करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यविधि, २०८०    
७. प्राइभेट फर्म दर्ता एवं नवीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ (प्रथम संशोधन) २०८०                         
 
मिति  २०८०|०५|२४ मा प्रमणिकरण गरिएको 
१. बुटवल उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७ (प्रथम संशोधन) २०८०
मिति  २०८०|०६|३० मा प्रमणिकरण गरिएको 
१. बुटवल उपमहानगरपालिकाको आर्थिक तथा आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि, २०८०
मिति  २०८०|०७|२४ मा प्रमणिकरण गरिएको 
१. बुटवल उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक पूर्वाधार सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि,२०८० 
मिति  २०८०|०९|१६ मा प्रमणिकरण गरिएको 
१. बुटवल उपमहानगरपालिकाको जलस्रोत (उपयोग) ऐन, २०८०
२. छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापन र नियन्त्रण (गौशाला संचालन ) ऐन, २०८०
३. नगर स्वास्थ्य ऐन, २०७५ (दोस्रो संशोधन), २०८०
४. नगर शिक्षा ऐन, २०७४ (दोस्रो संशोधन), २०८०  
मिति  २०८०|१०|०५ मा प्रमणिकरण गरिएको 
१. बुटवल उपमहानगरपालिकाको पुन : प्रयोग (कवाडीजन्य ) हुने सामग्री व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
२. बुटवल उपमहानगरपालिकामा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
३. टोल विकास संस्था समन्वय समिति गठन तथा परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४(चौथो संशोधन )२०८०
मिति  २०८०|१०|२२ मा प्रमणिकरण गरिएको 
१.  दूध मिसनका लागि पाडी प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८०
२. जितगढी किल्लाको संरक्षण, संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि-२०८०
मिति  २०८०|१२|०८ मा प्रमणिकरण गरिएको 
१. बुटवल उपमहानगरपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
मिति  २०८१|०१|१६ मा प्रमणिकरण गरिएको 
१. बुटवल उपमहानगरपालिकाको भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (प्रथम संशोधन २०८१)
मिति २०८१।०१।२१ मा प्रमाणिकरण गरिएको 
१.टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन निर्देशिका, २०७४ (पाँचौ संशोधन) २०८१
Show on Slider: 
1