FAQs Complain Problems

नयाँ विषयहरु

बहाल कर (घर र जग्गा )

बुटवल उप महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका घरहरु वहालमा लगाएका घर धनीसंग वर्षभरीको वहाल रकमको सयकडा २ प्रतिशत र खाली जग्गा वहालमा लगाएका जग्गा धनीसंग सयकडा १ प्रतिशतका दरले वहाल कर लिइनेछ । सोका लागि वहाल संझौता पेश भएकोमा न्यूनतम वहाल दर भन्दा बढी भएमा सोही बमोजिम र न्युनतम दर भन्दा कम भएमा तल उल्लेखित दरलाई आधार मानिने छ । बुटवल उप महानगरपालिका क्षेत्र भित्र बनेका भौतिक संरचना घरको सटर कोठाहरुको  घर वहाल कर असुली प्रयोजनका लागि न्यूनतम मासिक वहाल दर निम्न बमोजिम कायम गरिएको छ ।

वडा नं. भवन अवस्थित स्थानको विवरण  आ.व. ०७१/०७२ प्रति महिना  आ.व. ०७२/०७३ प्रति महिना 
प्रति सटर रू.  प्रति कोठा रू. प्रति सटर रू. प्रति कोठा रू.
१,२,३  भित्रि सडक मोहडामा पर्ने  ८००  ५००  १५००  १००० 
४  महेन्द्र राजमार्ग मोहडामा पर्ने  १५००  ७००  १५००  १००० 
भित्री सडक मोहडामा पर्ने  १०००  ५००  १५००  १००० 
५  सिर्द्धार्थ राजमार्ग मोहडामा पर्ने      २०००  १०००  २०००  १००० 
सि. राजमार्ग पश्चिम भित्री सडक मोहडामा पर्ने  १५००  १०००  १५००  १००० 
सि. राजमार्ग पूर्व भित्री सडक मोहडामा पर्ने     १०००  ८००  १५००  १००० 
६/७  सि. राजमार्ग  तथा म. राजमार्ग मोहडामा पर्ने ६०००  १५००  ६०००  १५०० 
बि.पी. चौक, संगम पथ र अमर पथ लाईन मोहडामा पर्ने  ८०००  २०००  ८०००  २००० 
सि. राजमार्ग  पश्चिम भित्री सडक मोहडामा      ५०००  १५००  ५०००  १५०० 
सि. राजमार्ग  पुर्व भित्री सडक मोहडामा पर्ने  ३०००  १२००  ३०००  १२०० 
८  सिर्द्धार्थराजमार्ग मोहडामा पर्ने ७०००  १५००  ७०००  १५०० 
बि.पी. चौक, संगमपथ र अमरपथ मोहडामा  ८०००  २०००  ८०००  २००० 
भित्री सडक मोहडामा पर्ने  ३०००  १५००  ३०००  १५०० 
चादवारी क्षेत्र भित्री सडक मोहडामा  २०००  १०००  २०००  १००० 
९  भित्री सडक मोहडामा पर्ने  १५००  १०००  १५००  १००० 
कच्ची तथा ग्राभेल सडक मोहडामा पर्ने       १२००  ८००  १५००  १००० 
१०  प्रहरी तालिमकेन्द्र देखि पश्चिम सिर्द्धार्थ राजमार्ग मोहडामा पर्ने ५०००  १५००  ५०००  १५०० 
प्रहरी तालिमकेन्द्र देखि पुर्वमहेन्द्र्र राजमार्ग मोहडामा पर्ने  ३०००  १०००  ३०००  १००० 
भित्री सडक मोहडामा पर्ने       १५००  ८००  १५००  १००० 
११  सिर्द्धार्थ राजमार्ग मोहडामा पर्ने   ६०००  १५००  ६०००  १५०० 
कालिका पथ सडक मोहडा पर्ने  ३००० १०००  ३००० १००० 
भित्री सडक मोहडामा पर्ने १५००  ८००  १५००  १००० 
१२  प्रहरी तालिमकेन्द्र पश्चिमर सिर्द्धार्थ्र राजमार्ग कालिका मा.बि.सम्म मोहडामा पर्ने ५०००  १५००  ५०००  १५०० 
प्रहरी तालिमकेन्द्र देखि पर्ूव महेन्द्र्र राजमार्ग मोहडामा पर्ने  ३०००  १२००  ३०००  १२०० 
सिर्द्धार्थ राजमार्ग कालिका मा.बि. देखि दक्षिण  मोहडामा पर्ने ३०००  १२००  ३०००  १२०० 
भित्री सडक मोहडामा पर्ने      १५००  ८००  १५००  ८०० 
१३  सिर्द्धार्थ्र राजमार्ग मोहडामा पर्ने ५०००  १५००  ५०००  १५०० 
सिर्द्धार्थ राजमार्ग मोहडामा पर्ने वडा नं.११ र १३ सिमाना देखी दक्षिण तर्फ ३०००  १२००  ३०००  १२०० 
वाणिज्य क्यम्पस आसपस पिचसडक मोहडामा      २०००  १०००  २०००  १००० 
भित्री सडक मोहडामा पर्ने  १५००  ८००  १५००  ८०० 
१४/१५  महेन्द्र राजमार्ग दा“या वाया“ मोहडामा पर्ने      १५००  ८००  १५००  १००० 
भित्री सडक मोहडामा पर्ने   १०००  ५००  १२००  १००० 
१६-२२  सडक मोहडामा पर्ने   १०००  ५००  १०००  ५००