FAQs Complain Problems

नयाँ विषयहरु

समाचार

 • हाटबजार सेवा शुल्क

  • वडा नं. ७  र वडा नं. ९, दिपनगर स्थित हाटबजारको बैठकी सेवा शुल्कः

 • मनोरञ्जन कर

  बुटवल उप-महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को लागि कायम गरेको मनोरञ्जन करको दर यस प्रकार छ :

 • एकीकृत सम्पत्ति कर

  • एकीकृत सम्पत्ति मूल्याड्ढन स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ संसोधन सहितको नियम १४० अनुसूची ८ प्रकरण २ को १ र २ बमोजिम र सम्पत्ति करको दर नियम १४४ -१) अनुसूची -१२) बमोजिम गर्ने ।
 • विज्ञापन कर

  बुटवल उप-महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ का लागि कायम गरेको बिज्ञापन कर सम्बन्धि विस्तृत जानकारी लिनको लागि तलको "Read more" बटन क्लिक गर्नुहोस् ।

 • बहाल कर (घर र जग्गा )

  बुटवल उप महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका घरहरु वहालमा लगाएका घर धनीसंग वर्षभरीको वहाल रकमको सयकडा २ प्रतिशत र खाली जग्गा वहालमा लगाएका जग्गा धनीसंग सयकडा १ प्रतिशतका दरले वहाल कर लिइनेछ । सोका लागि वहाल संझौता पेश भएकोमा न्यूनतम वहाल दर भन्दा बढी भएमा सोही बमोजिम र न्युनतम दर भन्दा कम भएमा तल उल्लेखि