FAQs Complain Problems

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन (मिति २०७९।१०।०१ देखि मिति २०७९ चैत्र मसान्त सम्मको प्रतिवेदन )

Supporting Documents: 
Show on Slider: 
1