FAQs Complain Problems

०७७-७८ मा प्रकाशित राजपत्र

डाउनलोड गर्नको लागि संगै दिएको चिन्हमा जानुहोला

  क्र.स. विषय -
 १   आ.व.२०७७-०७८ का लागि नगरसभाबाट पारित नीतिहरु  
  २   कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७७  
  ३  आर्थिक ऐन, २०७७  
  ४  विनियोजन ऐन, २०७७  
  ५  वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७  
  ६  बुटवल उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका–२०७७  
  ७  बुटवल उपमहानगरपालिकाको स्थानीय विकास कोष व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७  
  ८  बुटवल उप–महानगरपालिकाको आय ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी नियमावली, २०७६(पहिलो संशोधन), २०७७  
  ९  लैङ्गिक हिंसा तथा जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने कोष सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७  
Show on Slider: 
1