FAQs Complain Problems

०७७-७८ मा प्रकाशित राजपत्र

डाउनलोड गर्नको लागि संगै दिएको चिन्हमा जानुहोला

  क्र.स. विषय -
 १   आ.व.२०७७-०७८ का लागि नगरसभाबाट पारित नीतिहरु  
  २   कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७७  
  ३  आर्थिक ऐन, २०७७  
  ४  विनियोजन ऐन, २०७७  
  ५  वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७  
  ६  बुटवल उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका–२०७७  
  ७  बुटवल उपमहानगरपालिकाको स्थानीय विकास कोष व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७  
  ८  बुटवल उप–महानगरपालिकाको आय ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी नियमावली, २०७६(पहिलो संशोधन), २०७७  
  ९  लैङ्गिक हिंसा तथा जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने कोष सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७  
  १०  अपागंता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि,२०७५(पहिलो संशोधन), २०७७  
  ११  कृषि विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ (पहिलो संशोधन), २०७७  
  १२  बुटवल उप–महानगपालिकाको थानीय बजा व्यवथापन तथा अनुगमन निर्देशिका– २०७५ (पहिलो संशोधन),२०७७  
  १३  लैगिंक एवं मुल प्रवाहिकरण र पछाडि पारिएका व्यक्ति, बर्ग समुदायको हित प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संशोधन), २०७७  
Show on Slider: 
1