FAQs Complain Problems

नगर सभा र नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु

८९ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७८| ०७ । १२
८७ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७८| ०५ । २८
८६ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७८| ०४ । १८
८५ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७८| ०४ । ०७
८४ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति 2078/03/23
८३ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७८| ०३ । १७
८२ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७८| ०३ । १०
८१ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७८| ०३ । ७
८० औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७८| ०२ ।२८
७९ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७८।०२ |१३
७७ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७८।०१|०३
७८ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७८।०१|१०
७६ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७।१२|२७
७५ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७।११ ।२८
२०७७-०९-११ आठौँ नगर सभा दोस्रो बैठक
७४ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७।१०।२८
७३ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७।१०।१५
२०७७-०९-१० आठौँ नगर सभा
७२ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७।०९|२३
७१ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७।०९|०७
७० औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७।०८|२९
६९ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७।०७|२७
६८ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७।०७ । ०२
६७ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७|०६|२६
६६ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७।०६ । १३
६५ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७।०५ ।३०
६४ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७।०४|२९
६३ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७।०४|०१
६२ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७।०३|१५
६१ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७।०३|०९
६० औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७।०३|०६
५९ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७।०२।२२
५८ औं नगरकार्यपालिका वैठकको निर्णय २०७७|०२|०२
५७ औं नगरकार्यपालिका को निर्णय २०७७|०१|०४
५६ औं नगरकार्यपालिका को निर्णय २०७६|१२|१८
५५ औं नगरकार्यपालिका को निर्णय २०७६|११|२३
५४ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७६।१०|१९
छैटौ नगर सभा अधिवेशन
५३ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७६।०९।१३
५२ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७६।०८।३०
५१ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७६।०८।१२
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७६-०७-२४
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७६-०६-१६
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७६-०५-०२
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७६-४-१७
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७६-०२-२०
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७६-०१-३०
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७६-०१-०५
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७५-१२-२६
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७५-११-३०
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७५।१०|२५
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७५।०९|२९
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७५।०९|२७
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७५।०९|२४
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७५।०८।२८
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७५।०५।२१
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७५।०४/17
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७५।०३।२७
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७५।०३।२६
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७५।०३।२०
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७५।०३।१०
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७५।०३।०७
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७५।०३।०६
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७५।०२।२७
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७५।०२।१०
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७४।१२।२६
दोश्रो नगरसभा तेश्रो बैठक २०७४।११।२२
दोश्रो नगरसभा दाेश्रो बैठक २०७४।११।२१
दोश्रो नगरसभा पहिलो बैठक २०७४।११।१०
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७४।११।२२
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७४।११।१०
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७४।११।०९
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७४।११।०२
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७४।१०।२८
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७४।१०।०९ का निर्णयहरु
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७४।१०।०९