FAQs Complain Problems

नगर सभा र नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु

आ.व. २०८०/८१ को २१ औं नगर कार्यपालिका बैठक २०८१|०२|२३
आ.व. २०८०/८१ को १७ औं नगर कार्यपालिका बैठक २०८१|०१|११
आ.व. २०८०/८१ को १६ औं नगर कार्यपालिका बैठक २०८०|१२|३०
आ.व. २०८०/८१ को १५ औं नगर कार्यपालिका बैठक २०८०|१२|२१
आ.व. २०८०/८१ को चौधौं नगर कार्यपालिका बैठक २०८०|१२|०५
आ.व. २०८०/८१ को तेह्रौं नगर कार्यपालिका बैठक २०८०|११|२७
आ.व. २०८०/८१ को बाह्रौं नगर कार्यपालिका बैठक २०८०|११|१४
आ.व. २०८०/८१ को एघारौ नगर कार्यपालिका बैठक २०८०|११|०२
आ.व. २०८०/८१ को दशौ नगर कार्यपालिका बैठक २०८०|१०|२८
आ.व. २०८०/८१ को नवौं नगर कार्यपालिका बैठक २०८०|१०|१८
आ.व. २०८०/८१ को आठौं नगर कार्यपालिका बैठक २०८०|१०|०३
१४ औं नगरसभा निर्णय (१४ औं अधिवेशनको पहिलो र दोस्रो बैठकको निर्णय २०८०|०९|११ र २०८०|०९|१३ )
आ.व. २०८०/८१ को सातौं नगर कार्यपालिका बैठक २०८०|०९|१०
आ.व. २०८०/८१ को छैठौं नगर कार्यपालिका बैठक २०८०|०८|२९
आ.व. २०८०/८१ को पाँचौ नगर कार्यपालिका बैठक २०८०|०७|२२
आ.व. २०८०/८१ को चौथो नगर कार्यपालिका बैठक २०८०|०६|२१
आ.व. २०८०/८१ को तेस्रो नगर कार्यपालिका बैठक २०८०|०५|१८
आ.व. २०८०/८१ को दोस्रो नगर कार्यपालिका बैठक २०८०|०४|२५
आ.व. २०८०/८१ को प्रथम नगर कार्यपालिका बैठक २०८०|०४|०१
२१ औं नगर कार्यपालिका बैठक २०८०|०३|३१
तेह्रौं अधिवेशनको चौथो बैठक २०८०|०३|१३ ०१:०० बजे
२० औं नगर कार्यपालिका बैठक २०८०|०३|०९
१९ औं नगर कार्यपालिका बैठक २०८०|०३|०६
१८ औं नगर कार्यपालिका बैठक २०८०|०२|३१
१७ औं नगर कार्यपालिका बैठक २०८०|०२|०४
१६ औं नगर कार्यपालिका बैठक २०८०|०१|२१
१५ औं नगर कार्यपालिका बैठक २०७९|१२|३०
१४ औं नगर कार्यपालिका बैठक २०७९|१२|१३
तेह्रौं नगर कार्यपालिका बैठक २०७९|११|०२
बाह्रौं अधिवेशनको दोस्रो बैठक २०७९|१०|११ ०३:०० बजे
बाह्रौं अधिवेशनको दोस्रो बैठक २०७९|१०|११ ११:०० बजे 
बाह्रौं अधिवेशनको पहिलो बैठक २०७९|०९|२१
बाह्रौं नगर कार्यपालिका बैठक २०७९|१०|१८
एघारौ नगर कार्यपालिका बैठक २०७९|१०|१०
नवौं नगर कार्यपालिका बैठक २०७९|०९|२०
आठौं नगर कार्यपालिका बैठक २०७९|०९|१४
सातौं नगर कार्यपालिका बैठक २०७९|०८|१९
छैठौं नगर कार्यपालिका बैठक २०७९|०७|२९
पाँचौ नगर कार्यपालिका बैठक २०७९|०६|३१
चौथो नगर कार्यपालिका बैठक २०७९|०५|२९
एघारौं अधिवेशनको तेस्रो बैठक २०७९|०३|२१
तेस्रो नगर कार्यपालिका बैठक २०७९|०५|१७
दोस्रो नगर कार्यपालिका बैठक २०७९|०५|०५
आ.व. २०७९/८० को प्रथम नगर कार्यपालिका बैठक २०७९|०४|०८
चौथो नगर कार्यपालिका बैठक २०७९/०३/०९
तेस्रो नगर कार्यपालिका बैठक २०७९/०३/०७
पाँचौ नगर कार्यपालिका बैठक २०७९/०३/२०
दोस्रो नगर कार्यपालिका बैठक २०७९/०३/०६
प्रथम नगर कार्यपालिका बैठक २०७९/०२/२५
९६ औं कार्यपालिकाको बैठक मिति २०७८।१२ ।१६
१० औं अधिवेशनको दोस्रो बैठक मिति २०७८। ०९ ।२६
१० औं अधिवेशनको प्रथम बैठक मिति २०७८। ०९ ।१४
९४ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७८। १० । २४
९३ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७८। ०९ । २६
९२ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७८। ०९ । १४
९१ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७८| ०९ । ०४
९० औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७८| ०८ । १७
८९ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७८| ०७ । १२
८७ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७८| ०५ । २८
८६ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७८| ०४ । १८
८५ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७८| ०४ । ०७
८४ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति 2078/03/23
८३ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७८| ०३ । १७
८२ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७८| ०३ । १०
८१ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७८| ०३ । ७
८० औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७८| ०२ ।२८
७९ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७८।०२ |१३
७७ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७८।०१|०३
७८ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७८।०१|१०
७६ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७।१२|२७
७५ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७।११ ।२८
२०७७-०९-११ आठौँ नगर सभा दोस्रो बैठक
७४ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७।१०।२८
७३ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७।१०।१५
२०७७-०९-१० आठौँ नगर सभा
७२ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७।०९|२३
७१ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७।०९|०७
७० औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७।०८|२९
६९ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७।०७|२७
६८ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७।०७ । ०२
६७ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७|०६|२६
६६ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७।०६ । १३
६५ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७।०५ ।३०
६४ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७।०४|२९
६३ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७।०४|०१
६२ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७।०३|१५
६१ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७।०३|०९
६० औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७।०३|०६
५९ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७७।०२।२२
५८ औं नगरकार्यपालिका वैठकको निर्णय २०७७|०२|०२
५७ औं नगरकार्यपालिका को निर्णय २०७७|०१|०४
५६ औं नगरकार्यपालिका को निर्णय २०७६|१२|१८
५५ औं नगरकार्यपालिका को निर्णय २०७६|११|२३
५४ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७६।१०|१९
छैटौ नगर सभा अधिवेशन
५३ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७६।०९।१३
५२ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७६।०८।३०
५१ औं नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७६।०८।१२
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७६-०७-२४
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७६-०६-१६
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७६-०५-०२
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७६-४-१७
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७६-०२-२०
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७६-०१-३०
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७६-०१-०५
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७५-१२-२६
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७५-११-३०
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७५।१०|२५
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७५।०९|२९
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७५।०९|२७
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७५।०९|२४
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७५।०८।२८
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७५।०५।२१
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७५।०४/17
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७५।०३।२७
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७५।०३।२६
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७५।०३।२०
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७५।०३।१०
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७५।०३।०७
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७५।०३।०६
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७५।०२।२७
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७५।०२।१०
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७४।१२।२६
दोश्रो नगरसभा तेश्रो बैठक २०७४।११।२२
दोश्रो नगरसभा दाेश्रो बैठक २०७४।११।२१
दोश्रो नगरसभा पहिलो बैठक २०७४।११।१०
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७४।११।२२
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७४।११।१०
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७४।११।०९
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७४।११।०२
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७४।१०।२८
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७४।१०।०९ का निर्णयहरु
नगरकार्यपालिका बैठक मिति २०७४।१०।०९