FAQs Complain Problems

एकीकृत सम्पत्ति कर

  • एकीकृत सम्पत्ति मूल्याड्ढन स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ संसोधन सहितको नियम १४० अनुसूची ८ प्रकरण २ को १ र २ बमोजिम र सम्पत्ति करको दर नियम १४४ -१) अनुसूची -१२) बमोजिम गर्ने ।
  • बु.उ.म.न.पा. क्षेत्र भित्र आफ्नो नाममा रहेकोे सवै जग्गा र सो जग्गामा बनेको भौतिक संरचनाहरुको एकमुष्ठ सम्पत्ति मूल्याड्ढन गरी हुन आउने मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने ।
सि.नं. करयोग्य एकीकृत सम्पत्तिको मूल्य नियमावलीको सिमा २०७१/०७२   २०७२/०७३   कैफियत
न्यूनतम अधिकतम
१  रु. २ लाखसम्म २५  २००  १००  १००   
२  रु. ५ लाखसम्म  
३  रु. ५ लाख १ देखि १० लाखसम्म     २००  २००   
४  रु. १० लाख १ देखि २० लाखसम्म     २५०  ४००  ४००  ४००   
५  रु. २० लाख १ देखि ३० लाखसम्म ५००  १०००  १०००  १०००   
६  रु. ३० लाख १ देखि ४० लाखसम्म १२००  ३०००  २२५०  २२५०   
७  रु. ४० लाख १ देखि ५० लाखसम्म     २७५०  २७५०   
८  रु. ५० लाख १ देखि ६५ लाखसम्म ३५००  १००००  ५०००  ५०००   
९  रु. ६५ लाख १ देखि ८० लाखसम्म ६५००  ६५००   
१०  रु. ८० लाख १ देखि १ करोडसम्म ९०००  ९०००   
११  रु. १ करोड १ देखि १.५ करोडसम्म १२०००  २००००  १६५००  १६५००   
१२  रु. १.५ करोड १ देखि २ करोडसम्म १९०००  १९०००   
१३  रु.२ करोड १ देखि ३ करोडसम्म २५०००  ६००००  ३५०००  ३५०००   
१४  रु. ३ करोड १ देखि ४ करोडसम्म     ४५०००  ४५०००   
१५  रु. ४ करोड १ देखि ५ करोडसम्म ५००००  ५००००   
१६  रु. ५ करोड देखि माथी  प्रति हजारको रू. २  प्रति हजारको रू. २