FAQs Complain Problems

प्रकाशन

 

 

 

 

१. आधारभूततह कक्षा ३, ५ र ८  "हाम्रो बुटवल" विशिष्टीकरण तालिका      डाउन्लोड

२. प्रथम उपमहानगर सम्मेलन       डाउन्लोड

३. नागरिक वडापत्र   डाउन्लोड

४. नागरिक वडापत्र  वडास्तर   डाउन्लोड

५. आ.व. २०७९/८० को वार्षिक प्रगति विवरण      डाउन्लोड

६. स्वत: प्रकाशन (२०८० श्रावण १ देखि २०८० आश्विन मसान्त सम्म)    डाउन्लोड

७. स्वत: प्रकाशन (२०८० कार्तिक १ देखि २०८० पौष मसान्त सम्म)      डाउन्लोड

८. उपमहानगरपालिका नागरिक वडापत्र (नेपाली भाषा )  डाउन्लोड 

९. उपमहानगरपालिका नागरिक वडापत्र (थारु भाषा  )  डाउन्लोड 

१०. उपमहानगरपालिका नागरिक वडापत्र (मगर भाषा  )  डाउन्लोड 

११. उपमहानगरपालिका नागरिक वडापत्र (नेपाल भाषा )  डाउन्लोड 

१२. स्वत: प्रकाशन (२०८० माघ १ देखि २०८१ चैत्र मसान्त सम्म)    डाउन्लोड

Pages